Privacyverklaring

Van Dieren Installatiebedrijf– Arie van Dieren, gevestigd aan de Leeuwerik 21, 4231 ER Meerkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Dieren Installatiebedrijf, Leeuwerik 21, 4231 ER Meerkerk, tel. 0347-341103.

Arie van Dieren is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Dieren Installatiebedrijf en is te bereiken via info@vandiereninstallatie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Dieren Installatiebedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Dieren Installatiebedrijf verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Vrijwillig gegeven informatie welke nodig is om installatie- en onderhoudsdiensten aan te bieden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Dieren Installatiebedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om installatie- en onderhoudsdiensten aan te kunnen bieden
  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Om gedrag op de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van bezoekers
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals een belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Dieren Installatiebedrijf neemt geen geautomatiseerde besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Dieren Installatiebedrijf bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal 36 maanden na het laatste contactmoment.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Dieren Installatiebedrijf verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Dieren Installatiebedrijf gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Deze maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Voor het opslaan van cookies vragen wij toestemming middels een cookiemelding. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandiereninstallatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Van Dieren Installatiebedrijf heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. IP-adressen worden anoniem gemaakt en Google mag geen gegevens delen met derde partijen. De gegevens worden 26 maanden behouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Dieren Installatiebedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandiereninstallatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Dieren Installatiebedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Dieren Installatiebedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vandiereninstallatie.nl.